Tillämpning och tolkning av rätt till hälsa

Staten kan inte garantera människor god hälsa men ansvaret ligger i att ge möjligheter för individen att uppnå bästa möjliga hälsa. Hur konventionen ska tolkas och tillämpas finns beskrivet i ESK-kommitténs ”General comments nr 14” (FN 2000). Här beskrivs fyra metod- och sakområden för att förverkliga rätten till hälsa, gällande t.ex. sjuvård, mediciner och utbidlning till hälso-och sjukvårdspersonal (översättning och tolkning av M.Stålgren):

Availability (Anträffbarhet), här gäller ickediskriminering, fysisk, ekonomisk och informationsmässig anträffbarhet.
Accessibility (Tillgänglighet), staten måste ansvara för att det finns ex. tillgång till mediciner i hela landet, att utbildningarna för hälsopersonal har rätt och likvärdig nivå m.m.
Acceptability (Accepterbar), verksamheter måste respektera medicinsk etik, gender och åldersrelaterade behov samt förbättra hälsan för dem de möter och behandlar.
Quality (Kvalitét). Hälsoverksamhet måste vara utformade utifrån vetenskap och beprövade och accepterade metoder (FN 2000 s.3-5). Hela dokumentet kan laddas ned här: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En

Ansvar och kontroll

År 2008 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen (FN 2008) för att möjliggöra klagomål från enskilda individer eller mellan stater gällande brott mot ESK-konventionen. För att protokollet ska gälla behövs tio ratificeringar. Vid dags datum (1 nov 2011) har 39 länder signerat protokollet och fem länder ratificerat det (OHCHR 2011). Sverige har inte signerat, utan har avböjt detta (uppgift senast nov 2011 om inkomna moitoner till riksdagen, från år 2010 ett svar från Socialminister Hägglund, läs mer här http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dok_id=GX12763). Det finns en rapportör som granskar staters ansvar  enligt artikel 12. För mer om rapporteringssystemet läs här. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

Bilden nedan visar ett tvärvetenskapligt perspektiv av Rätten till hälsa. Olika samhällsaktörer med olika professioner behövs för att möjliggöra rätten till hälsa. Bilden är från "Rapport och analys gällande arbete med rätt till hälsa (för migranter) inom ramen för Svenska Röda Korset, år 2001 till 2011. Av M. Stålgren Kurs Fältstudium och praktik 15 hp, Masterprogram i Mänskliga Rättigheter,Uppsala Universitet, HT 2011, Examinator: Professor Elena Namli.

 

Sidan uppdaterad 111206.