Du är här:Start > Rätt till hälsa

Rätt till hälsa

Rätten till hälsa går att finna definierat på olika samhällsnivåer. Ett gemensamt ursprung för rättigheter och skydd (rights and protection) för både Förenta Nationerna (FN) och International Committee of the Red Cross (ICRC)  är att rättigheterna har beskrivits och kodifierats efter krig och krigsbrott där människor skadats och dödats.  FN är ett mellanstatligt samarbete som grundades (D. Fisher 2007 s.17) genom FN-stadgan (1945) och ICRC och IFRC är ickestatliga organisationer (Non Governmental Organisation, NGO).

Här följer en övergripande beskrivningen av rätten till hälsa ur ett människorättsperspektiv (mr perspektiv) på FN nivå. 

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) finns uttryckt respekten för människans inneboende värde  och flera aspekter av hur värdighet ska skyddas, inklusive rätten till hälsa.  I rätten till hälsa ingår inte bara rätten till sjukvård utan också en skälig levnadsstandard, mat, bostad och kläder (FN 1948 art.25).

Rätt till hälsa

 

Rätten till hälsa finns reglerat i olika konventioner på olika nivåer. På global nivå (FN) och regionalnivå (Europa och EU, Afrika, Interamerikanska systemet) och  därefter kommer nationell lagstiftning och författningar som också blir regler för tillämpning på nationell och lokal nivå. Vi börjar på denna plats att beskriva på global nivå enligt FN:s Konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen 1966) artikel 12:1,2:

"1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.
2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att
a) minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja barnets sunda utveckling,
b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården,
c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och andra sjukdomar, samt
d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.”
(ESK-konventionen (1966), kan laddas ned på svenska här: http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-instrument/IKESKR.pdf ).

 

Sidan uppdaterad 111207.