Analys och utredning

Vi har inom ramen för tidigare arbete för Svenska Röda Korset lärt och utvecklat vår egen kompetens och erfarenhet. Inom detta arbete fick vi bidraga med kunskap till två statliga utredningar. Muntlig och skriftlig dialog och konsultation till utredningen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (S 2010:01 och dir. 2010:7) samt citerad som ”extern utvärdering” i utredningen Aktiv väntan - asylsökande i Sverige (2009:19, s.226).

 

Vi respekterar Svenska Röda Korsets arbete, grundprinciper och det mandat Röda Korset har genom Genèvekonventionerna. För mer om Svenska Röda Korset läs här: www.redcross.se. För Internationella Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens arbete läs här: www.ifrc.org och för Internationella Rödakorskommitténs mandat och arbete läs här: www.icrc.org. För Svenska Röda Korsets arbete med migranters hälsa klicka  här.

 

Det finns många metoder för analys och utredning  av människorättsfrågor. En som vi har erfarenhet att använda oss av är när rättigheter kommer i konflikt med varandra, då använder vi oss av L.W. Sumners (The moral foundations of rights,1987, sid 124) analysmetod. Vi tillämpar också FN:s general comments nr 14 (2000), för mer information klicka  här.   

Vi håller också på att fördjupa oss inom det Europeiska ramverket för rättigheter och friheter. Detta består både av av EU-rätt och Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och friheterna, s.k. Europakonventionen (1950) inkorporerad i svensk lag 1995. Läs mer på regeringens hemsida för mänskliga rättigheter.

Ditt behov och dina frågor kommer att styra metoden och val av konvention, traktat eller lag att tillämpa för analys av situationen. För mer om EU:s lagar och ramverk läs på Riksdagens EU-upplysning.

 

Utveckling och samverkan

 

Vi har lång erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter, frivilligorganisationer och samhällsaktörer som arbetar med hälso- och sjukvård och migranter. Samverkan är ofta ett mål i sig och ibland är det en metod. Vi vill gärna stödja dig om du håller på att utveckla din organisation vad gäller både samverkan som metod och mål.

Vi baserar arbetet på de sex principer för samverkan som finns i den nationella överenskommelsen (2008) mellan Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och 90 ideella organisationer. Principerna är följande:

självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt principen om mångfald . Klicka här för att läsa mer. 

 

Vad gäller hälsa under den första tiden i Sverige så relaterar vi till Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige (2004). Detta dokument är en överrenskommelse och ett beslut att samverka utifrån olika myndigheters uppdrag och ansvar samt med ett vetenskapligt perspektiv av hälsofrämjande åtgärder. Klicka här för att läsa mer.  


 

 

Sidan uppdaterad 111128